VERKOOPVOORWAARDEN

• Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en zolang de voorraad strekt.
• Bij bestellingen met veel kleine getallen onder de 5 tot 10 stuks, behouden wij ons het recht om de prijzen met 25% te verhogen. Indien nodig kunt u hier vooraf zelf contact over opnemen.
• Soortechtheid wordt gegarandeerd, doch bij eventueel abuis wordt niet meer vergoed dan het factuurbedrag van het niet soortechte.
• Voor hergroei en bloei wordt niet ingestaan.
• Verzending geschiedt voor rekening en risico van de koper.
• Verpakking en emballage wordt zo billijk mogelijk berekend en wordt tegen vergoeding teruggenomen.
• Eventuele klachten worden alleen behandeld indien schriftelijk ingediend binnen 8 dagen na factuurdatum.
• Betaling uiterlijk één maand na factuurdatum.
• Bij betaling na de vervaldag is een rente verschuldigd van 1% per maand (of gedeelte van een maand).
• Eventuele inningkosten komen allen ten laste van de koper.
• Onvoorziene omstandigheden als misgewas en dergelijke, ontheffen ons van leveringsplicht, ook al is de order bevestigd.
• Aan ons onbekende kopers leveren wij uitsluitend onder rembours, tenzij prima referenties. Bij geruchten van niet-kredietwaardigheid van de koper kan de koop worden geannuleerd, ook al is de order bevestigd.
• Alle goederen blijven ons eigendom zolang de wederpartij zijn verplichtingen niet volledig is nagekomen. Ingeval van doorverkoop aan derden is de wederpartij reeds nu voor als-dan verplicht zijn vorderingen hieruit 
  
aan ons te cederen voor zover er (nog) niet is betaald.
• Verdere condities “Handelsvoorwaarden voor de Boomkwekerij in Nederland” (H.B.N. 2008)

Alle orders worden slechts op bovengenoemde voorwaarden aangenomen.